ردیف دانلود
1 مفاهیم و روشهای آماری۲
2 حسابداری شرکتها
3 اصول حسابداری۲
4

حسابداری صنعتی

منبع: مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش

با تشکر از :

http://dghesabdari.blogfa.com/